Gli rusari du lu za jvannu

 

      Assesu alla murea o nfaccia ‘ssolu,

      cu gli pannucci  ‘ncapu, ‘stu bbizzocu,

      pregunu la Madonna (pocu pocu) ,

      i (tantu tantu) fau malu-parolu.

 

      Steva ‘nu giornu ‘ ntornu a nu-cco’du‘focu

      I ‘ntisi pu la via stu viparolu,

     (léngu puzzùtu più du 'nu -tagliòlu),

     sgrana’ la crona i...'ncumunzà' gli jòcu:

    

      - Dèussi-'nnadiutòria meu-mu.-'ntènnu,

        Dòmini-‘nna(ìiuvànta me fistìna ...

        I l’àtru appréssu vàu cantasilènnu.

 

      Dìcunu l'aumaarìa, i agni dicìna,

      'nu Glòria-ppàdri i...tócca spruluquiènnu,

      pòsta pu pòsta ‘nsi a Salvariggìna.

 

     Mémma su *nchìna,

     'ncuménza a dìcia tutta la tanìa

     i appréssu appréssu va la cumpagnìa:

 

     Santa Maria,

     nun pòzzu dìcia chéllu cu si vìstu

     puddrètu alla macchiòzza du zìu Sìstu!

 

     Màdru du Crìstu,

     Lu sapavatu uja ca turresia,

     su sposa alla cumùna i no alla Chièsia?

 

      Màter-Icclesia,

      pu gli ommuni ci tè' propria 'na fìssima,

      po' va 'npilligrinàggi alla Santissima.

 

     Màdru Purissima,

     da giuvunòtta è stata chiacchiaràta,

     mo pàru la Madonna Adduluràta.

 

      ....Inviulàta,

       Francésea gli marìtu gli-ha 'ncurnàtu,

      dapo’, gli fa cunténtu i cuglinàtu.

 

      Sènza puccàtu,

      Dii ci nu scàiapi ca pu chélla scala,

      du nòttu chi ci azzecca i chi ci càla.

 

      Va-Spirituala,

      méntru cu gli maritu fa pulìtica,

      essa va cu gli-amàntu i fa la crìtica.

 

      Tùrris-Davìdica,

      gli figli du Mariétta s'arrucréa

      cu Gisuppélla la cummàru séa,

 

      Domuss-Aurèa,

 

      'nci manca mai lu panu déntru all'arca,

       ma è làdru i farabbùttu du gran marca.

 

      Fèdera-Ssàrca,

      prugàmu gli rufùggi ‘puccatòru

      d'appurdunargli prima cu su mòru!

 

     Sàlu-‘nfirmòru,

     hai *ntisu di ca atterra alla Santàci,

     Michèlu va cu Ròsa...allu Furnàci.

 

      Riggìna Paci,

      Ahi Prututtùri giusti, Santi Padri,

      pietà du ‘sti ruffiani i du 'sti ladri!

 

     Sìa Gloriappàdri...

     Padru Figliòlu i Spirdu-Ssàntu ammènnu,

     gli rusàri è finìtu, jamucénnu.

 

     Ammènnu ... .Ammènnu.

 

     Angelo De Santis

 

                                                                indietro