Quando, insieme agli altri del G.A.M. Marcello lavor˛ per issare la croce sulla montagna di Ceccano, sapeva del suo male.questa sua fatica somigli˛ quindi a quella dell'andare sofferente (ma sereno) sul Golgota di "Punta La Lenza".

Ci piace ricordarlo qui per sentire viva nella nostra memoria la sua presenza.

 

In ricordo di Marcello

 

Tengu 'n'annutu  'ncanna cu mu sfiata,

nun va 'cima no atterra, ca sta vota,

la fÓcia du la morte, si-ammazzÓta,

s'ha tota la megli-aluma, s'ha tota.

 

Passa, rupassa, a chinca collu collu

i stronca chi sta bene i chi sta malu,

a chi attocca, su moru, su lacollu,

(i mica pu cumprarsu gli giurnalu?)

 

Oggi pur˛, tengu sta pena 'npettu

cummu fussu 'na preta; oggi agli-appellu,

(st' assassina nun porta mai rispettu)

manca gli nomu caru du Marcellu.

 

Quantu votu semu iti a fiancu a fiancu

pu stu muntagni 'nsŔmi vussuchŔnnu

fracichi du sudoru, cu lu ciancu

cu jŔune a tre-quarti, ma cantennu.

 

Cantavamu alla vita, 'na canzona

forcia stunata, forcia mancu bella,

sturnegli spinsiriati, 'npo-alla- bb˛na...

ma giÓ tramŔva 'na cattiva stella.

 

Oih Marcellu, 'nu giornu, 'ns˛ a che locu

sunau pu tre votu 'nu pustinu,

era cecu, ma-'ttastenn¨ a pocu a pocu,

tu rutruÓu. Era gli distinu !

 

Fu a Punta la Lenza cu la sortu

tu prusuntau "stu cuntrattu" a voci?!

Tu,nun trumasti. AbbussŔa la mortu!

i firmasti piantennu chesta croci.

 

Angelo De Santis

indietro