Abbracci l'Italia

Ci stà nu tempu pu rida i unu pù piagna

nu tempu du fama i unu cu su magna

Nu tempu du paci i unu du guerra

nu tempu pu abbraccia tutta sta terra.

Terra d'Italia du begli paesi

partennu da nuia... Ciccanesi.

Abbracciamu l'Italia i la bandiera

tutta Ciccanu du ti và fiera:

Verdu Bianca i Roscia

gli atri paesi vulemu cunoscia.

Gli vulemu abbraccià fortu

vulemu sfunnà purtuni i portu,

ci vulemu strigna cu n'abbracci virtualu

cu và da Triestu a Catanzaru

da Milanu a Canicattì

tutti uguali ci tunamuta sunti.

I la gioia du sta 'nziemi a sta bona gentu

ci fa capiscia ca semu tutti Italiani 'ndignamentu.

Piera Tiberia Ceccano

              

indietro